Vd-ord: Magdalena Gerger om året som gått

2015 var ett bra år för Systembolaget. Vi har fortsatt arbetet för att bli ett mer hållbart företag och möta de höga förväntningar som finns från kunder, medarbetare och från vår ägare. Våra långsiktiga strategiska insatser för ökad samhällsnytta och för ett ännu bättre kundmöte och sortiment fortsätter att ge önskad effekt. Det finns flera tecken på att utvecklingen går åt rätt håll, det ser vi bland annat i Alkoholindex. Även undersökningarna Ålderskontroll, Nöjd Kund Index (NKI) och Opinionsindex (OPI) visar fortsatt goda resultat.

Systembolagets samhällsuppdrag bygger på insikten att alkohol inte är en vara som andra. Våra höga OPI-siffror visar att den insikten delas av våra kunder. Genom fortsatt utveckling och goda resultat strävar vi mot vår vision: ett samhälle där alkoholdrycker njuts med omsorg om hälsan så att ingen tar skada.

I vårt uppdrag ingår att sprida kunskap om alkoholens risker, vilket vi bland annat gör genom att ordna seminarier på aktuella teman runt om i landet. I mars ordnade vi ett välbesökt seminarium om kvinnor och alkohol. Där presenterades bland annat en undersökning från TNS Sifo som visar att var femte svensk kvinna är orolig för sin partners alkoholkonsumtion10.

Att sälja med god service är en förutsättning för att vi ska fortsätta bidra till en positiv samhällsutveckling. Genom att erbjuda ett bra kundmöte med kvalitativ rådgivning – om mat och dryck i kombination samt om alkohol och hälsa – upprätthåller vi kundernas förtroende för vår roll och ensamrätt. Därför var det naturligtvis glädjande att Systembolaget i april, för tredje året i rad, utsågs till ”Bäst på service i Sverige – alla kategorier”, i ServiceScore®. Drygt 3 000 kunder tillfrågades i undersökningen, där Systembolaget även vann ”Bästa detaljhandelsföretag” för tredje året i rad20.

Genom att erbjuda en arena för debatt och dialog om den senaste forskningen på alkoholområdet bidrar Systembolaget till fortsatt goda kunskaper om alkoholens risker. Vår årliga alkoholforskningskonferens, som äger rum i maj, samlade alkoholforskare från Sverige och olika delar av världen. Under året har vi dessutom, genom vårt oberoende alkoholforskningsråd, delat ut sju miljoner kronor till 31 alkoholforskningsprojekt. Detta är en ambitionshöjning från tidigare år som ligger fast även för 2016.

I september besökte styrelsen och delar av företagsledningen Sicilien. Syftet med resan var att fördjupa vår kunskap om faktiska arbetsförhållanden genom studiebesök och dialog med politiker, vinproducenter och andra intressenter. Vi fick då också möjlighet att berätta om vårt samhällsuppdrag, våra mål för och förväntningar på en hållbar leverantörskedja samt tydliggöra hur viktigt hållbarhetsarbetet är för oss.

Hösten genomsyrades av att Systembolaget fyllde 60 år. Detta uppmärksammades såväl i butikerna som i medarbetarmöten i hela landet. Systembolaget ordnade i oktober en stor konferens, Agenda 2015 – vägval för en hållbar hälsa, om vår tids globala folkhälsoutmaningar. Under hösten ordnade vi även två välbesökta seminarier om alkohol och barn respektive alkoholreklam.

Alkoholkonsumtion – oftare i vardagssituationer

Även om den långsiktigt tycks ha planat ut något håller den svenska trenden mot minskad alkoholkonsumtion i sig. Idag alkoholdebuterar ungdomar senare8 och föräldrar tycks ha en mindre tillåtande attityd till att köpa ut. Vid sidan av denna utveckling ser vi dock att alkoholnormen förändras: attityden till alkoholkonsumtion i vardagen börjar bli allt mer tillåtande. Detta gäller bland annat alkoholkonsumtion på arbetsplatsen. Under hösten presenterade vårt dotterbolag IQ en ny Sifo-undersökning där nästan sju av 10 uppger att de varit på jobbrelaterade tillställningar där det har druckits för mycket alkohol19.

Enligt den senaste undersökningen från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, som gäller år 2014, minskade alkoholkonsumtionen med 4 procent till 9,39 liter alkohol per invånare över 15 år17. Det innebär att konsumtionen stabiliserats.

Alkoholindex, som årligen tas fram av Novus på uppdrag av vårt dotterbolag IQ, är ett samlat mått på människors attityder till alkohol i olika situationer18. Alkoholindex är ett av Systembolagets strategiska nyckeltal och sedan 2014 även ett av våra hållbarhetsmål. För 2015 ligger Alkoholindex kvar på 65, vilket är under målet som är 66.

Nöjda kunder och fortsatt starkt opinionsstöd

Systembolaget är det företag som svenska folket har störst förtroende för22. OPI, där TNS Sifo mäter allmänhetens stöd för Systembolagets ensamrätt till försäljning av öl, vin och sprit, har aldrig varit högre sedan mätningarna startade i början av 2000-talet. OPI uppgick under 2015 till 77 procent vilket är en ökning från 74 procent år 2014.

NKI, som tas fram av CFI, nådde en ny rekordnivå på 84 för året. Detta kan jämföras med 2014 års resultat 83 vilket även var målnivån för 2015. Att vi för tredje året i rad erhöll utmärkelsen ServiceScore®20 i kategorierna bästa serviceföretag och bästa detaljhandelsföretag i Sverige är ett kvitto på att våra medarbetares arbete och engagemang uppskattas.

Försäljning

Under året var försäljningen stabil, sett till volym, och uppgick till 470,7 miljoner liter. Intäkterna ökade till 27,6 miljarder kronor. Efterfrågan på alkoholfritt och ekologiskt fortsatte att öka – under året såldes 43,9 (26,2) miljoner liter ekologiska produkter, vilket innebar en ökning med 68 procent. Huvuddelen av försäljningsvolymen kommer från ekologiska viner, men ökningstakten är nu högre för ekologisk öl. Ekologiska produkter utgjorde under året 9,3 (5,6) procent av den totala försäljningsvolymen, inte långt från det strategiska mål om 10 procent av vår försäljning som vi har satt för år 2020. Detta visar att våra kunder delar våra höga ambitioner på detta område.

Sjukskrivningar och inkluderingsarbete

En viktig och självklar del av ledarskapet är att se till våra drygt 5 000 medarbetares hälsa. Därför är det med oro jag ser ökande sjukskrivningar på Systembolaget, liksom i samhället i övrigt. Att komma tillrätta med detta är av högsta prioritet och något som vi arbetar med i hela organisationen.

Ett annat viktigt personaluppdrag är att bredda vår rekryteringsbas så att vi kan anställa fler människor med olika kompetenser och erfarenheter. På så vis kommer vår personalstyrka bättre spegla Sveriges befolkning. Det är viktigt för att vi ska kunna fortsätta möta våra kunder på ett professionellt sätt utifrån deras förväntningar, men även för vår framtida kompetensförsörjning för att kunna attrahera, rekrytera och utveckla personer med olika bakgrund och erfarenhet.

Hållbarhet har fortsatt hög prioritet

Som stor aktör, med betydande inflytande och en särställning på marknaden har Systembolaget goda möjligheter att påverka utvecklingen. Det är därför självklart för oss att vara drivande när det gäller att utveckla den globala dryckesindustrin i en hållbar riktning. Vi tar ansvar för arbetsvillkor, mänskliga rättigheter, miljöfrågor och antikorruption, såväl i vår egen verksamhet som i hela vår värdekedja.

2015 fortsatte vi att prioritera arbetet för ökad hållbarhet i hela värdekedjan. Hållbarhetsarbetet ska på sikt vara fullt ut integrerat i vårt dagliga arbete, och vi har under året tagit flera steg i rätt riktning. Detta helt i linje med vårt syfte. Ett företag som finns till för att minska skador måste naturligtvis agera skademinimerande och hållbart på alla arenor.

Grunden för vårt hållbarhetsarbete är FN:s Global Compacts tio principer för mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption som Systembolaget stödjer sedan 201323. Sedan tidigare redovisar vi enligt Global Reporting Initiative (GRI) och under 2015 rapporterade vi för andra gången enligt GRI:s nya riktlinjer G4.

Ett av Systembolagets strategiska hållbarhetsmål är minskad klimatpåverkan. Vårt klimatmål för år 2020 innebär minskade utsläpp med 14 000 ton koldioxidekvivalenter jämfört med 2014. Vår egen verksamhet står dock endast för två procent av vår totala klimatpåverkan. För att vi ska kunna bli mer hållbara måste vi engagera våra leverantörer och producentledet i arbetet. Vi ser att det finns ett engagemang i branschen och har under 2015 fört en dialog om förpackningar som är bättre för miljön. Under 2016 avser vi att fortsätta vårt arbete med mer klimatsmarta förpackningar, eftersom tillverkning av glasmassa bidrar till stora koldioxidutsläpp.

Allt högre förväntningar

Våra kunder ställer allt högre krav på såväl sortiment som kundmöte. Digital tillgänglighet, öppenhet, ett hållbart erbjudande och en tydlig premiumiseringstrend – för att våra kunder ska förbli nöjda måste vi hela tiden utvecklas. Våra medarbetare är vår främsta resurs och genom utbildning och nyfikenhet kan vi fortsätta leverera ett kundmöte i världsklass. Att skapa förutsättningar för detta är en utmaning både i vardagen och i det långsiktiga, strategiska utvecklingsarbetet. Det är också en utmaning att säkerställa att sjukskrivningarna minskar och att öka mångfalden i företaget. Men vår kanske främsta utmaning är den oroväckande utvecklingen mot en mer tillåtande attityd mot alkohol i vardagliga situationer. Den understödjs av en allt mer aggressiv och påkostad alkoholmarknadsföring, inte minst i sociala medier. Här krävs ett tydligare regelverk, så att inte reklamen bidrar till ökad normförskjutning. Normaliseringstrenden går rakt emot vår vision – ett samhälle där alkohol njuts med omsorg om hälsan så att ingen tar skada.

Det är med stor tillförsikt som jag ser framåt. Genom att fortsätta utveckla vårt erbjudande förblir Systembolaget ett relevant och modernt företag – och en grundsten i Sveriges sammanhållna och solidariska alkoholpolitik.

Systembolaget i korthet

 • 5 360 anställda
 • 436 butiker och cirka 500 ombud
 • 650 aktiva dryckesleverantörer
 • Cirka 16 000 artiklar, 2 400 i fasta och 13 600 i beställningssortimentet
 • Cirka 121 miljoner kundbesök i våra butiker
 • 37 miljoner besök i digitala kanaler
 • 30 miljoner besök på systembolaget.se
 • Appen Sök & hitta användes 7,5 miljoner gånger
 • Appen Promillekoll laddades ned 152 000 gånger (totalt 1,1 miljon gånger sedan starten)
 • Kundtjänst besvarade 41 000 mejl, 79 000 telefonsamtal och 2 000 svar på chatt (ny kanal Q4)
 • Omsättning 27,6 miljarder kronor
 • Årets resultat, 198 miljoner kronor
 • Avkastning på eget kapital, 11,6 procent
 • Soliditet, 28,3 procent