Väsentlighetsanalys

Inför 2014 års övergång till GRI:s nya riktlinjer G4 genomfördes en djupgående analys där väsentliga hållbarhetsaspekter för Systembolaget identifierades. Utgångspunkten i den analysen var ett femtiotal aspekter som rimligen har en påverkan på hållbar utveckling, en slags ”bruttolista”. Flertalet av dessa områden var standardiserade hållbarhetsaspekter i GRI:s riktlinjer, men vi lade även till ett antal Systembolagsspecifika hållbarhetsområden. Efter genomförd väsentlighetsanalys landade vi slutligen i 16 väsentliga hållbarhetsområden.

Genomförandet av årets väsentlighetsanalys

Inför årets redovisning valde vi att endast göra en uppdatering av tidigare års väsentlighetsanalys. För att säkerställa att de identifierade hållbarhetsområdena motsvarar intressenternas förväntningar och få en bild av var vi uppfattas befinna oss, utförde vi en intressentundersökning.

De intressentgrupper som omfattades av enkätundersökningen var:

 • Våra kunder – alla i Sverige (ett riksrepresentativt urval av personer i åldern 15 år och uppåt)
 • Ledare på Systembolaget – avdelningschefer, enhetschefer, försäljningschefer, områdeschefer och butikschefer (cirka 500 medarbetare)
 • Ett mindre antal särskilt utvalda leverantörer

En dialog med ägaren fördes också, men på ett mer övergripande plan som inte vägde in varje enskild aspekt.

Resultatet visade att de prioriterade områden som identifierades 2014 fortsatt bedöms vara viktiga eller mycket viktiga av både externa intressenter, ägaren och ledare inom Systembolaget. I topp ligger de frågor som är förknippade med Systembolagets syfte, att begränsa alkoholens skadeverkningar. Därefter följer socialt ansvar i leverantörskedjan, tätt följt av miljöaspekter i leverantörskedjan såsom transporter och förpackningar. Ekologiska produkter värderas något lägre men anses fortfarande vara viktigt. Det område som både kunder och ledare ansåg vara minst viktigt relativt sett var mångfald.

I den enkätundersökning vi genomförde undersökte vi också kännedomen om Systembolagets hållbarhetsarbete. Resultatet visade på en relativt låg kännedom, med undantag av de frågor som kopplar till att begränsa alkoholens skadeverkningar samt utbudet av ekologiska produkter.

Från 16 till 7 väsentliga hållbarhetsområden

En insikt vi har gjort under året är att den tidigare uppdelningen i 16 väsentliga hållbarhetsområden var onödigt krånglig eftersom flera av områdena var en blandning av mål och medel. Genom en gedigen intern dialog med både områdesansvariga och företagsledning beslöt vi att omstrukturera områdena till sju övergripande områden. Vi har till exempel samlat de aktiviteter och satsningar som ytterst handlar om att begränsa alkoholens skadeverkningar till ett och samma övergripande hållbarhetsområde. En annan sådan förändring är att försäljning av ekologiskt respektive etiskt märkta produkter ligger som del i områdena Miljöförbättringar respektive Goda arbetsvillkor i leverantörskedjan.

Här är en jämförelse mellan 2014 och 2015 års väsentliga hållbarhetsområden. Numreringen i uppställningarna syftar till att åskådliggöra att 16 väsentliga hållbarhetsområden har blivit sju och visar inte på någon inbördes prioriteringsordning. Att begränsa alkoholens skadeverkningar kommer alltid vara vår högsta prioritet utifrån vårt tydliga samhällsuppdrag, men övriga hållbarhetsområden är inte rangordnade i Ansvarsredovisningen.

Tidigare uppdelning i 16 väsentliga hållbarhetsområden (2014):

 1. Informera om alkoholens skadeverkningar
 2. Säkerställa att alkohol inte säljs till minderåriga
 3. Förändra samhällets attityd till alkoholkonsumtion
 4. Stödja forskning kring alkoholens påverkan
 5. Underlätta för kunden till mer medvetna val ur hälsosynpunkt
 6. Uppföljning av kundnöjdhet
 7. Vår påverkan på samhället Sverige
 8. Indirekt ekonomisk påverkan på samhället
 9. Underlätta för kunden till mer medvetna val ”eko/etiskt”
 10. Utvärdering av arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter i leverantörskedjan
 11. Projekt och initiativ för goda arbetsvillkor och mänskliga rättigheter i leverantörskedjan
 12. Utvärdering av leverantörskedjans miljöhänsyn
 13. Projekt och initiativ på miljöområdet i leverantörskedjan
 14. Antikorruption
 15. Kunskap, ansvar och medvetenhet
 16. Likabehandling

Ny uppdelning i 7 väsentliga hållbarhetsområden (2015):

 1. Begränsa alkoholens skadeverkningar – påverkan på lokalsamhället
 2. Goda arbetsvillkor i leverantörskedjan
 3. Miljöförbättringar i leverantörskedjan
 4. Klimatpåverkan
 5. Etik och antikorruption
 6. Kompetens
 7. Inkludering (tidigare Likabehandling)

Resultatet av väsentlighetsanalysen har använts som grund för Systembolagets ansvarsredovisning.