Vårt ansvar för hållbar utveckling

Systembolagets samhällsuppdrag innebär att med ansvar och god service sälja alkoholdrycker och ge kunskap om alkoholens skadeverkningar. Allt detta innebär att vi tar ett ansvar som sträcker sig långt utanför butikerna. Genom information och dialog arbetar vi för ett klokare förhållningssätt till alkohol. Detta uttrycks i vår vision: Ett samhälle där alkoholdrycker njuts med omsorg om hälsan så att ingen tar skada. Vi är långt ifrån där, men vi har tagit oss en bit på väg – vi går från en berusningskultur till en ny syn på alkohol.

Systembolaget har följande grundstenar:

 • Ansvarsfull försäljning: Noggrann ålderskontroll som målsätts och mäts. Vi säljer inte heller till påverkade eller berusade personer eller vid misstanke om langning. Vi försöker aldrig få kunder att köpa mer och styrs inte av vinstmaximering eller största möjliga försäljning. Vi ska vara kostnadsmedvetna och affärsmässiga utan att vara vinstmaximerande och det innebär att vi inte agerar som andra företag. Begränsningar i antal butiker och i öppettider begränsar alkoholkonsumtionen.
 • God service: Ständigt fokus på förbättringar för kunderna så länge det sker inom ramen för ansvarsfull försäljning. Vi bidrar till att hjälpa kunderna göra medvetna val utifrån tankar om en god dryckeskultur.
 • Brett sortiment: Hög kvalitet oavsett prisklass och typ av dryck. Sortimentet ska vara tillgängligt över hela landet.
 • Märkesneutralitet: Ingen leverantör eller varumärke får favoriseras eller diskrimineras, varken i inköp eller hur drycker placeras i butik.
 • Effektivitet: Verksamheten ska bedrivas effektivt.

Samtidigt är Systembolaget en stor aktör, med betydande inflytande och en särställning på marknaden. Det är självklart för oss att även vara drivande när det gäller att utveckla den globala alkoholdryckesindustrin i en hållbar riktning. Vi tar ansvar för arbetsvillkor, mänskliga rättigheter, miljöfrågor och antikorruption, såväl i vår egen verksamhet som i hela dryckesleverantörskedjan. Och vi vill underlätta för våra kunder att göra medvetna val som handlar om mindre miljöpåverkan och bättre arbetsvillkor i leverantörskedjan.

Vårt ansvar för hållbar utveckling handlar således både om att maximera vår samhällsnytta och att minimera vår negativa hållbarhetspåverkan.

Vi har identifierat sju väsentliga hållbarhetsområden kring vilka denna Ansvarsredovisning också är uppbyggd. Dessa områden är:

 • Begränsa alkoholens skadeverkningar – påverkan på lokalsamhället
 • Goda arbetsvillkor i leverantörskedjan
 • Miljöförbättringar i leverantörskedjan
 • Klimatpåverkan
 • Etik och antikorruption
 • Kompetens
 • Inkludering

Det här är målen för vårt hållbarhetsarbete uppdelat per område.

Väsentligt hållbarhetsområde

Avgränsning – var i värdekedjan området är väsentligt

Företagsspecifikt nyckeltal

Utfall 2015

Mål 2015

Mål 2016

GRI-indikator

Begränsa alkoholens skadeverkningar

Hela lokalsamhället (alla i Sverige).

Nöjd Kund Index, NKI
NKI-samhällsdel
Ålderskontroll, %
Alkoholindex
Opinionsindex, OPI, %

84
81
96
65
77

83
78
96
66
75

84,5
– 
96
66
77

 
SO1
PR5

Goda arbetsvillkor i leverantörskedjan

Väsentligt både på producent- och odlingsnivå men också för att utvärdera att leverantörerna (agenterna) tar ansvar för frågorna.

Andel leverantörer som har bekräftat uppförandekoden elektroniskt, %

99,5

100

100

HR11
LA15

Miljöförbättringar i leverantörskedjan

Väsentligt både på producent- och odlingsnivå men också för att utvärdera att leverantörerna (agenterna) tar ansvar för frågorna.

Försäljningsandel ekologiskt, %

9,3

6,0

9,0

EN27
(Se även Klimat)

Klimatpåverkan

Förpackningar är den del i värdekedjan med allra störst klimatpåverkan, därefter kommer transporter. Klimatpåverkan direkt från egen verksamhet är inte väsentlig i omfattning men har ett viktigt signalvärde.

Koldioxidutsläpp från el, tjänsteresor, förpackning, i ton

+2 081

-1 000

-3 000

EN15
EN16

Etik och antikorruption

Området är väsentligt både inom organisationen och i leverantörskedjan.

Nej

SO3
SO5

Kompetens

Hela Systembolagets verksamhet.

Prestationskultur
Total sjukfrånvaro, %

77,1
5,1

78,0
4,0

78,0
4,6

LA10
LA11

Inkludering

Vi ser på mångfald utifrån att vi finns till för alla i Sverige. Området är även väsentligt utifrån vår egen kompetensförsörjning.

Nej, täcks in av LA12

LA12