GRI index

Denna hållbarhetsredovisning följer Global Reporting Initiative, GRI:s riktlinjer version G4 och har verifierats av Ernst & Young AB. I enlighet med tillämpningsnivå Core redovisar Systembolaget minst en indikator eller företagsspecifikt nyckeltal per väsentligt hållbarhetsområde. För verksamhetsåret 2015 har Systembolaget identifierat sju väsentliga hållbarhetsområden.

Läs mer om årets redovisning.

Innehållsförteckningen innehåller samtliga hållbarhetsområden samt de indikatorer eller företagsspecifika nyckeltal som Systembolaget bedömt vara relevanta för sin verksamhet med utgångspunkt i företagets viktigaste hållbarhetsfrågor. Information om avgränsning och dylikt går att hitta i index eller har hänvisats till var informationen återfinns.

 

Generella standardupplysningar

Översiktligt granskad Reviderad

Strategi och analys

G4-1

Uttalande från organisationens högsta beslutsfattare om relevansen av hållbar utveckling för organisationen och dess strategi

Organisationsprofil

G4-3

Organisationens namn

G4-4

De viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna

G4-5

Huvudkontorets lokalisering

G4-6

Länder i vilka organisationen är verksam

G4-7

Ägarstruktur och företagsform

G4-8

Marknader som organisationen är verksam i (inkl geografisk fördelning, vilka branscher man är verksam inom, kundgrupper)

G4-9

Redovisa organisationens omfattning (skala), detta inkluderar:
– Totalt antal personal
– Totalt antal verksamheter
– Nettointäkter
– Kvantitet av produkter och service som tillhandages
– Totala tillgångar
– Fördelaktiga ägarskap
– Försäljning och intäkter indelat i länder och regioner som står för 5% eller mer av den totala intäkten
– Kostnader uppdelat på länder och region som står för 5% eller mer av den totala kostnaden
– Anställda

G4-10

* Redovisa totalt antal personal uppdelat på anställningsform, anställningsvillkor, och kön
* Rapportera totalt tillsvidare anställda uppdelat på typ av kontrakt och kön
* Rapportera total arbetskraft uppdelat på personal och chefer uppdelat på kön
* Redovisa arbetskraften delat på region och kön

Avgränsning: Siffror som visar inhyrd personal går inte att ta fram från vårt system, då vi utgår från vårt lönesystem Heroma där endast anställda på Systembolaget redovisas. I dagsläget har vi ingen metod för att redovisa inhyrda på ett likvärdigt sätt. Därför exkluderas inhyrda för att inte orsaka missvisande rapportering.

G4-11

Beskriv hur många procent av personalen som omfattas av kollektivavtal

Kommentar: 100% av personalen omfattas av kollektivavtal.

G4-12

Beskriv företagets leverantörskedja

G4-13

Redovisa signifikanta förändringar under redovisningsperioden, i omfattning, struktur, ägarskap, leverantörskedja, och det ska inkludera:
– Förändringar av plats/läge eller förändringar i verksamheten, det ska inkludera öppnande, stängande eller expanderande av anläggningar
– Förändringar i aktiekapitalstrukturen eller annan information om aktier
– Förändringar i leverantörers läge, leverantörskedjans struktur, relationer med leverantörer, detta ska inkludera val av och uppsägning av leverantörer

G4-14

Rapportera om eller hur försiktighetsprincipen används av organisationen

Kommentar: Även om Systembolaget inte använder försiktighetsprincipen som styrbegrepp, agerar vi i många fall i enlighet med den. Ett exempel är de beslutade riskanalyser och uppföljningar av dem som genomförts för att identifiera, värdera, sammanställa och rapportera risker, inklusive hållbarhetsrelaterade sådana. Riskhanteringen följs upp årligen.

G4-15

Lista externt utvecklade ekonomiska, miljömässiga och sociala stadgar, principer och initiativ som företaget tecknat eller stödjer

Kommentar: Systembolaget är sedan 2011 medlem i organisationen Business Social Compliance Initiative (BSCI) och sedan 2013 är Systembolaget medlem i Global Compact.

G4-16

Lista medlemskap i organisationer/föreningar (t ex industriföreningar) eller nationella eller internationella stödorganisationer där organisationen
– har en position i styrelsen
– deltar i projekt eller kommitté
– ger bidrag mer än det medlemskapet kräver
– där medlemskapet ses som strategiskt

Kommentar: Systembolaget är utifrån strategisk synvinkel medlem i Business Social Compliance Initiative (BSCI), Svensk Handel, Sveriges Kommunikatörer, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) samt SIDA:s nätverk Swedish Leadership for Sustainable Development (SLSD).

Materiella aspekter och avgränsningar

G4-17

* Lista alla enheter som inkluderas i organisationens konsoliderade årsredovisning eller liknande dokument
* Rapportera om några av de enheter som inkluderas i den konsoliderade årsredovisningen eller liknande dokument, inte tas upp i denna rapport

G4-18

* Förklara processen för att definiera redovisningens innehåll och avgränsning
* Förklara hur företaget har implementerat rapportens principer för att definiera redovisningens innehåll

G4-19

Lista alla väsentliga aspekter som identifierades i processen att definiera redovisningens innehåll

G4-20

* Rapportera avgränsningen för varje väsentlig aspekt, enligt nedan:
– rapportera om aspekten är väsentlig inom organisationen
– om aspekten inte är väsentlig inom alla enheter i organisationen, använd ett av följande tillvägagångssätt och rapportera antingen:
– en lista med alla enheter och dotterbolag som inkluderas i G4-17 där aspekten inte är väsentlig
eller:
– en lista med alla enheter och dotterbolag som inkluderas i G4-17 där aspekten är väsentlig
* Rapportera om det finns någon specifik begränsning avseende avgränsningen av aspekter inom organisationen

G4-21

* Rapportera avgränsning för varje väsentlig aspekt utanför organisationen, enligt nedan:
– rapportera om aspekten är väsentlig utanför organisationen
– om aspekten är väsentlig utanför organisationen, identifiera enheter, grupper av enheter eller element där aspekten är väsentlig. Beskriv även den geografiska plats där aspekten är väsentlig för de identifierade enheterna
* Rapportera om det finns någon specifik begränsning avseende aspektens avgränsning utanför organisationen

G4-22

Förklaringar till förändring av information från tidigare redovisning och varför det är en förändring. Det kan vara förändringar så som:
– Organisationen har sammanslagit med en annan organisation eller köpt en annan organisation
– Rapporteringsperiod kan ha ändrats
– Affären kan ha ändrats
– Mätmetoder kan ha ändrats

G4-23

Redovisa signifikanta förändringar i omfång och avgränsning jämfört med tidigare rapporter

Intressentkommunikation

G4-24

Tillhandage en lista av intressentgrupper som engageras av organisationen

G4-25

Beskriv hur (processen) intressentgrupperna har identifierats och hur urvalet har gjorts

G4-26

* Beskriv företagets tillvägagångssätt vid intressentengagemang, frekvens, typ av engagemang uppdelat på intressentgrupperna
* Beskriv även om engagemanget gjordes speciellt för att förbereda denna redovisning

G4-27

* Rapportera viktiga frågor som framkommit vid engagemanget med intressenter och hur organisationen har responderat på dessa viktiga frågor och ämnen, inkluderat hur man har svarat på dessa i sin rapportering
* Redovisa de intressentgrupper som tagit upp en viss fråga eller ämne

Rapportens profil

G4-28

Redovisningsperiod

G4-29

Datum för publicering av den senaste rapporten

G4-30

Redovisningscykel

G4-31

Kontaktperson för redovisningen

G4-32

Redovisa om företaget valt att redovisa enligt “core” eller “in accordance”
Redovisa index för valt sätt att redovisa enligt ovan
Rapportera om redovisningen blivit externt granskat

G4-33

Redovisa policy och praxis för extern granskning
Beskriv relationen mellan företaget och de som utför extern granskning
Redogör för vem som godkänner hållbarhetsredovisningen i företaget

Bolagsstyrning

G4-34

Beskriv företagets styrningsstruktur, inklusive styrelsen – identifiera vem som ansvarar för att bestämma ekonomisk, social och miljömässig påverkan

Etik och integritet

G4-56

Beskriv företagets värderingar, principer och normer för beteende så som uppförandekod (codes of conduct, codes of ethics)

Kommentar: Under 2015 antogs en intern uppförandekod. Dessutom finns en extern uppförandekod, medarbetarpolicy samt en policy gällande affärsetiskt ansvar.

 

 

Specifika standardupplysningar

Översiktligt granskad Reviderad

Miljömässig påverkan

Hållbarhetsområde/Aspekt
Miljöförbättringar i leverantörskedjan (nr 3)

DMA

Upplysning om hållbarhetsstyrning för att minska verksamhetens miljöpåverkan

EN27

Åtgärder för att minska miljöpåverkan från produkter och tjänster som t ex förpackningar

Företagsspecifikt nyckeltal

Koldioxidutsläpp från förpackningar

Företagsspecifikt nyckeltal

Försäljningsandel ekologiskt (% av volym)

Hållbarhetsområde/Aspekt
Klimatpåverkan (nr 4)

DMA

Upplysning om hållbarhetsstyrning för att minska verksamhetens koldioxidutsläpp

Företagsspecifikt nyckeltal

Koldioxidutsläpp inklusive utsläpp från förpackningar

EN15

Koldioxidutsläpp beräknat utifrån Green House Gas Protocol (GHG-protokollet) Scope 1,
Egna bilar och uppvärmning Lärcenter

EN16

Koldioxidutsläpp beräknat utifrån Green House Gas Protocol (GHG-protokollet) Scope 2,
Elförbrukning egen verksamhet

Social påverkan

Hållbarhetsområde/Aspekt
Begränsa alkoholens skadeverkningar (nr 1)

Samhälle

DMA

Upplysning om hållbarhetsstyrning gällande verksamhetens påverkan på samhället

SO1

Typ, omfattning och ändamålsenlighet av de program som utvärderar och styr verksamhetens påverkan på samhället, inklusive inträde verksamhet och utträde

Företagsspecifikt nyckeltal

Alkoholindex
(Förändra samhällets attityd till alkoholkonsumtion)

Företagsspecifikt nyckeltal

Opinionsindex
(Mäter Sveriges befolknings inställning till Systembolaget)

Företagsspecifikt nyckeltal

Nöjd Kund Index – samhällsdelen
(Informera om alkoholens skadeverkningar)

Företagsspecifikt nyckeltal

Ålderskontroll %
(Säkerställa att alkohol inte säljs till minderåriga)

Märkning av Produkter & Tjänster/Uppföljning av kundnöjdhet

DMA

Upplysning om hållbarhetsstyrning gällande rutiner för kundnöjdhet

Företagsspecifikt nyckeltal

Nöjd Kund Index (Uppföljning av kundnöjdhet)

PR5

Rutiner för kundnöjdhet, inklusive resultat från kundundersökningar

Hållbarhetsområde/Aspekt
Goda arbetsvillkor i leverantörskedjan (nr 2)

DMA

Upplysning om hållbarhetsstyrning gällande arbetsförhållanden och efterlevnad av mänskliga rättigheter i leverantörskedjan

LA15

Utvärdering av arbetsförhållanden i leverantörskedjan gällande signifikant och potentiell negativ påverkan samt åtgärder som vidtagits

HR11

Utvärdering av mänskliga rättigheter i leverantörskedjan gällande signifikant  och potentiell negativ påverkan samt åtgärder som vidtagits

Företagsspecifikt nyckeltal

Andel leverantörer som har bekräftat uppförandekoden elektroniskt

Hållbarhetsområde/Aspekt
Etik och Antikorruption (nr 5)

DMA

Upplysning om hållbarhetsstyrning gällande riskbedömningsprocedurer inom etik och antikorruption

SO3

Andel och antal affärsenheter som analyserats avseende risk och korruption

SO5

Bekräftade incidenter av korruption där åtgärd vidtagits

Hållbarhetsområde/Aspekt
Kompetens (nr 6)

DMA

Upplysning om hållbarhetsstyrning gällande hur vi utvecklar oss och vår kompetens

LA10

Kompetensförsörjning inklusive program för vidareutbildning och livslångt lärande för att stödja fortsatt anställningsbarhet samt bistå anställda vid anställningens slut

LA11

Antal anställda som får regelbunden utvärdering och uppföljning av sin prestation och karriärsutveckling

Avgränsning: Uppdelning på kön inom varje kategori som haft medarbetarsamtal går inte att få fram från vårt system i nuläget. Vi ser över om detta är av värde ur ett inkluderingsperspektiv och vilka systemtekniska möjligheter som i så fall finns för att kunna redovisa per roll med könsfördelning.

Företagsspecifikt nyckeltal

Prestationskultur

Företagsspecifikt nyckeltal

Total sjukfrånvaro i %

Hållbarhetsområde/Aspekt
Inkludering (nr 7)

DMA

Upplysning om hållbarhetsstyrning gällande mångfald

LA12

Sammansättning av styrelse och ledning samt uppdelning av andra anställda efter kön, åldersgrupp, minoritetsgrupptillhörighet och andra mångfaldsindikatorer

Avgränsning: Vi kartlägger inte mångfaldsindikatorer för inhyrd personal då det i denna roll är svårt att vara anonym. Det gäller även uppgift om utländsk bakgrund för styrelse och företagsledning.

G4-10 (PDF)