Verksamheten

Styrelsen och verkställande direktören för Systembolaget AB, org. nr 556059-9473, avger härmed årsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport för räkenskapsåret 2015.

Företagets uppdrag

Systembolaget AB är ett statligt ägt aktiebolag som innehar ensamrätt att bedriva detaljhandelsförsäljning av starköl, vin och spritdrycker i Sverige. Systembolagets uppdrag är att sälja med ansvar och god service och att informera om alkoholens risker. Syftet är att bidra till förbättrad folkhälsa genom att begränsa alkoholens skadeverkningar.

Systembolagets verksamhet styrs främst av alkohollagen, Systembolagets avtal med staten och statens ägaranvisning. Utifrån detta regelverk ansvarar Systembolaget för: att försäljningen sker på ett ansvarsfullt sätt genom tydliga försäljningsregler och genom att inte driva merförsäljning, att i kundmötet ge god service och kunskap om hur man gör medvetna val och att ha ett brett sortiment. Systembolaget ska vara strikt märkes- och konkurrensneutralt och får inte favorisera någon producent framför någon annan.

Eftersom Systembolagets verksamhet utgår från ett tydligt definierat samhällsuppdrag är syftet inte att maximera vinsten. Detta är en viktig skillnad jämfört med andra detaljhandelsföretag vars mål ofta är att göra så stor vinst som möjligt. Systembolaget ska dock agera kostnadsmedvetet och affärsmässigt. En annan viktig del av samhällsuppdraget är att motverka alkoholrelaterade skador genom att begränsa tillgängligheten till alkohol genom att Systembolaget kontrollerar antal försäljningsställen och öppettider och därtill har en allmänt restriktiv hållning. Det är riksdagen som beslutar om ramarna för öppettiderna i olika kommuner.

Som statligt ägt företag ska Systembolaget agera föredömligt inom området hållbart företagande.

Organisation

Verksamheten bedrivs via 436 butiker i Sverige, vilka 120,5 (119,8) miljoner kunder besökte under året. Under 2015 har fem nya butiker etablerats. Tre nyetableringar gjordes i Stockholmsregionen och två i östra Mellansverige. I juni beslutade Systembolagets styrelse att förstärka butiksnätet med ytterligare fyra butiker under 2016 och framåt. Utöver butikerna finns 471 ombud runt om i Sverige, där kunderna kan beställa varor för avhämtning. Systembolaget erbjuder även hemleverans på försök till ett antal områden i Sverige.

Verksamheten bedrivs i Systembolaget AB och de helägda dotterbolagen IQ-initiativet AB och AB K14 Näckströmsgatan. IQ-initiativet arbetar med information i syfte att förebygga och minska alkoholrelaterade skador. K14 Näckströmsgatan förvaltar Systembolagets rörelsefastigheter.

Systembolaget AB ägs till 100 procent av svenska staten och antalet aktier är 360 000.

Väsentliga händelser 2015

Systembolagets långsiktiga strategiska satsningar fortsätter att ge resultat. OPI och NKI når högsta årsnivå sedan mätningarna startade. För tredje året i rad utsågs Systembolaget till bästa serviceföretag samt bästa detaljhandelsföretag i undersökningen ServiceScore20. Utnämningarna baserades utifrån svar från 3 500 personer i åldrarna 18-79 år. Även i Markets21 årliga undersökning av svensk detaljhandel fick Systembolaget högst betyg för service.

Systembolaget har fortsatt stort fokus på att utveckla kundmötet och vårt erbjudande. I oktober invigdes Systembolagets testbutik för nytt butikskoncept i Gränby, Uppsala. Målet är att skapa ett butikskoncept som känns kunnigt, inspirerande och omtänksamt – utan att driva merförsäljning. Butiksmiljön är nedtonad med neutral färgskala, istället står produkter och kunskap i fokus. Smaker samt mat och dryck i kombination lyfts fram på olika sätt med bilder och kunskapande skyltar. Testet i Gränby kommer att pågå i sex månader och därefter utvärderas.

Systembolaget fortsätter att prioritera arbetet för ökad hållbarhet. Som ett led i hållbarhetsarbetet uppdaterades Systembolagets plan för inkludering (likabehandling) under året. Syftet med uppdateringen var att öka mångfalden vid nyrekrytering av medarbetare till Systembolaget. Att ha en mångfald av kompetenser och erfarenheter är viktigt för att kunna fortsätta att möta våra kunder på ett professionellt sätt, både vad det gäller service och erbjudande. Det är också viktigt för vår framtida kompetensförsörjning att kunna attrahera, rekrytera och utveckla personer med olika bakgrund och erfarenheter.

Swedwatch publicerade i september en uppföljningsrapport15 från den tidigare granskningen av arbetsvillkor på vinodlingar i Argentina, Chile och Sydafrika. Rapporten visar att det har skett framsteg men att det kvarstår en del utmaningar. Bland annat får Systembolaget rekommendationer att öka den lokala dialogen, att utvärdera ett globalt fackligt ramavtal och att bättre följa upp de svenska leverantörernas hållbarhetsarbete.

Under året har Systembolaget genomfört två hållbarhetsresor i syfte att lära mer om arbetsvillkor och att förmedla hur viktiga hållbarhetsfrågorna är för Systembolaget. Den första resan gick till Argentina och genomfördes tillsammans med de övriga nordiska monopolen. Den andra resan gick till Sicilien.

Den 1 januari 2015 höjdes alkoholskatten med nio procent på vin, starköl och blanddrycker samt en procent på sprit. Alkoholskattehöjningen kan antas medföra en viss dämpande effekt på konsumtionen. Någon tydlig effekt på såld volym till följd av skattehöjningen har däremot inte kunnat konstateras under året.

I juni meddelade Högsta domstolen att den tidigare skiljedomen från februari 2012 i målet mellan Systembolaget och The Absolut Company, före detta Vin & Sprit, står fast. Domen innebar att Systembolaget fick ersätta Vin & Sprit för rättegångskostnader. Bakgrunden till tvisten är att Systembolaget hävde inköpsavtal med Vin & Sprit i samband med tidigare mutbrott som uppdagades 2003. Vin & Sprit valde då att påkalla skiljedomsförfarande. Det ska dock framhållas att skiljedom från november 2012 i mål mellan leverantörsbolaget Philipson Söderberg och Systembolaget gällande samma typ av frågor helt gick i Systembolagets favör.

Sommaren 2014 presenterades betänkandet Privat införsel av alkoholdrycker24 utifrån uppdraget att bedöma dels vilka typer av åtgärder vid e-handel och hemleverans av alkoholdrycker som är tillåtna respektive otillåtna idag, dels vilka sådana åtgärder som, med beaktande av den svenska alkoholpolitiken och de förpliktelser som följer av EU-medlemskapet, bör vara tillåtna respektive otillåtna. De principer som betänkandet bygger på, det vill säga att aktörer med kommersiella intressen ska hållas utanför detaljhandeln med alkoholdrycker, ligger i linje med den grund som den svenska alkoholpolitiska modellen vilar på. Systembolaget har i ett remissyttrande dock framfört att vissa av utredningsförslagen bör justeras något. I det så kallade Alkotaximålet25 har den finska regleringen på området prövats i EU-domstolen som meddelade dom den 12 november 2015. I domen bekräftade EU-domstolen att medlemsstaterna har möjlighet att vidta alkoholpolitiska åtgärder till skydd för folkhälsan, bland annat i form av att införa förbud mot distansförsäljning av alkoholdrycker. Regeringen har meddelat att de nu kommer ta ställning till de förslag som presenterades i betänkandet och remissinstansernas yttranden.

I april 2014 lämnade en leverantör av medietjänster in en ansökan om överprövning till Förvaltningsrätten i Stockholm och yrkade att Systembolaget ska göra om en upphandling och tillämpa lagen om offentlig upphandling (LOU). Systembolaget har bestridit ansökan med hänvisning främst till att LOU inte är tillämpligt på Systembolaget. Till grund för denna inställning har Systembolaget bland annat åberopat ett beslut från EU-kommissionen den 9 juli 2003 där EU-kommissionen fann att Systembolaget inte omfattas av LOU. I dom den 16 oktober 2014 avvisade förvaltningsrätten ansökan om överprövning eftersom rätten funnit att Systembolaget inte är skyldigt att genomföra upphandlingar enligt LOU. Domen överklagades till Kammarrätten i Stockholm som i dom den 19 februari 2016 meddelade att man gör samma bedömning som förvaltningsrätten. Domen i kammarrätten innebär att Systembolaget inte behöver tillämpa LOU när bolaget köper in varor och tjänster. Domen har överklagats till Högsta förvaltningsdomstolen som nu ska fatta beslut om prövningstillstånd ska beviljas.

Försäljning i liter per varugrupp

Milj liter

Starköl

234,4

Vin

197,5

Sprit

18,8

Cider och blanddrycker

16,9

Alkoholfritt

3,1

Försäljning

Systembolagets försäljning uppgick till 27 645 (26 431) MSEK, en ökning med 4,6 procent jämfört med 2014. Försäljningen av vin uppgick till 14 476 MSEK, en ökning med 4,3 procent. Starkölsförsäljningen ökade med 5,4 procent till 6 610 MSEK. Försäljningen av spritdrycker ökade med 3,9 procent och uppgick till 5 545 MSEK. Cider och blanddrycker ökade med 1,5 procent till 702 MSEK. Försäljningsintäkterna ökade mer än försäljningsvolymen vilket är hänförligt till alkoholskattehöjningen och en fortsatt förskjutning i sortimentet mot dyrare produkter.

Försäljningsvolymen omräknat till ren alkohol uppgick till 46,4 miljoner liter vilket är en ökning med 0,1 procent jämfört med 2014.

Försäljningen av ekologiska produkter ökade med 60,4 procent till 2 867 MSEK och utgjorde 10,4 procent av den totala försäljningen i MSEK. Det fanns vid årsskiftet 289 (202) ekologiska artiklar i Systembolagets fasta sortiment att jämföra med drygt 2 400 artiklar i fast sortiment.

Intresset för det alkoholfria sortimentet fortsätter att öka. Försäljningen av alkoholfritt ökade med 14,8 procent och uppgick till 148 MSEK. Detta är en utveckling som Systembolaget vill driva på ytterligare. Idag kan Systembolaget erbjuda 53 (51) stycken alkoholfria artiklar i det fasta sortimentet.

Rörelseresultat

Systembolagets rörelseresultat uppgick till 179 (370) MSEK. Det minskade resultatet beror till viss del på att Systembolaget nu, till skillnad mot 2014, har en högre andel premiebestämda pensioner vilka har belastat resultatet. Systembolagets pensionsstiftelse är fortsatt överkonsoliderad och till följd av en försiktig hantering av överskottet har gottgörelse endast tagits för kostnader i samband med byte av tryggandeform där pensionärer och fribrevshavare som tidigare tryggats av stiftelsen har utförsäkrats. Försäljningskostnaderna ökade till 2 662 (2 449) MSEK, delvis beroende av de ökade pensionskostnaderna. Andra påverkande faktorer är kostnader hänförliga till driften av fem nya butiker, satsningar på ett bra kundmöte och IT-projekt inom affärs- och kassasystem. Administrationskostnaderna ökade till 652 (569) MSEK. Utöver pensionskostnader förklaras ökningen av strategiska satsningar på kampanjer för mer medveten alkoholkonsumtion och ökat anslag till alkoholforskning. Rörelsemarginalen exklusive alkoholskatt minskade till 1,1 (2,3) procent.

Finansnetto och resultat före skatt

Resultat före skatt uppgick till 256 (324) MSEK. Finansnettot uppgick till –3 (56) MSEK varav 31 (42) MSEK avser ränteintäkter, – 32 (10) MSEK avser orealiserade värdeförändringar och – 2 (4) MSEK avser realiserade värdeförändringar. Den oroliga finansmarknaden drog ner marknadsvärderingen av de finansiella placeringarna.

Kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 480 (632) MSEK. Skillnaden mot föregående år beror huvudsakligen på att resultatet var 68 Mkr lägre. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -117 (–416) MSEK och bestod av nettoinvesteringar i finansiella tillgångar på 32 (–457) MSEK samt nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar på -149 (–130) MSEK. Investeringen i materiella anläggningstillgångar avsåg främst ny- och ombyggnation av butiker. Dessutom erhöll Systembolaget 2014 en utdelning på 171 MSEK från AB K14 Näckströmsgatan som under 2013 sålde en fastighet i Jordbro.

Finansiell ställning

Det egna kapitalet uppgick per 2015-12-31 till 1 521 MSEK, vilket är 53 MSEK lägre än 2014-12-31. Förändringen bestod av årets resultat reducerat med utdelning till ägaren, vilken 2015 uppgick till 251 MSEK.

Ägarens mål och strategiska nyckeltal

Enligt ägaranvisningen, beslutad vid bolagsstämman den 23 april 2015, finns fastställda uppdragsmål och ekonomiska mål för Systembolagets verksamhet. Uppdragsmålen är NKI, Alkohollindex och Alkoholkonsumtionen i Sverige (även hur stor del av denna volym som införskaffats hos Systembolaget). Systembolaget ska via extern part utföra kontrollköp för att kontrollera att säljaren förvissar sig om att mottagaren är minst 20 år, som lagen kräver. De ekonomiska målen är Soliditet, Avkastning på eget kapital samt Kostnadseffektivitet. Det senaste är nytt för 2015. Vidare bör utdelningen, enligt ägaranvisningen – under förutsättning att aktiebolagslagens utdelningsregler medger detta – uppgå till ett belopp motsvarande 80-100 procent av årets resultat efter skatt med beaktande av soliditetsmålet.

Kostnadseffektiviteten ska mätas genom en beräkning av förhållandet mellan totala omkostnader och såld kvantitet och målet är att utvecklingen avseende detta nyckeltal över tid inte ska vara negativ. Eftersom Systembolaget inte ska bedriva en vinstmaximerande verksamhet eller aktiv försäljning syftar effekti­vitetsmåttet uteslutande till att säkerställa kostnadseffektivitet, dvs. att omkostnaderna från tid till annan, på ett sunt sätt utifrån uppdraget, anpassas till förändringar i såld kvantitet. Effektivitetsmåttet togs fram under 2015 med 2015 som basår, och utvärdering kan ske först kommande år.

Ägarens mål finns med som strategiska nyckeltal för verksamheten. Utöver ägarens mål har Systembolaget ytterligare strategiska nyckeltal. Utfall rapporteras kvartalsvis i ett balanserat styrkort där nyckeltalsuppföljningen ingår som en del i den samlade rapporteringen. De strategiska nyckeltalen beslutas årligen av styrelsen.

Systembolaget har som statligt ägt bolag ett krav från ägaren att redovisa sitt hållbarhetsarbete i enlighet med GRI (Global Reporting Initiative). Grunden i det arbetet är en väsentlighetsanalys där de viktigaste hållbarhetsområdena identifieras och målsatts. De strategiska hållbarhetsmålen är Minskad klimatpåverkan samt Alkoholindex.

Strategiska nyckeltal1

Mål 2015

Utfall 2015

Mål 2016

NKI

83

84

84,5

Ålderskontroll (%)

96

96

96

Minskad klimatpåverkan2, ton

-1 000

+2 081

-3 000

Alkoholindex

66

65

66

Total alkoholkonsumtion i Sverige3

<9,2

Systembolagets konsumtionsandel, volym4

OPI (%)

75

77

77

Prestationskultur

78

77

78

Total sjukfrånvaro (%)5

4

5,1

4,6

Kvalitetsleverantörsindex

93

95

94,5

Soliditet (%)

20,0-30,0

28,3

20,0-30,0

Avkastning på eget kapital6

8,5-9,57

11,6

8-9

Kostnadseffektivitet8

7,2

1Se ordlista för definitioner
2Redovisas från och med 2015 i Systembolagets Ansvarsredovisning, med utgångspunkt från utgångsvärdet 165 144 ton CO2e efter uppdatering av tidigare utgångsvärde 171 090 ton CO2e (se vidare Klimatpåverkan).
3Nytt mål i ägaranvisning från 2015. Resultatet publiceras av CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) under 2016.
4Resultatet publiceras av CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) under 2016. Målsätts ej.
5Utfall avser rullande 12 månader med en månads fördröjning.
6Utfall avser rullande 12 månader.
7Baserad på uppskattad nivå på statsobligationsräntan.
8Nytt mål i ägaranvisning från 2015 med 2015 som basår.

Framtida utveckling

Strategi

Systembolagets nuvarande strategiska plan löper mellan 2014 och 2017. Några prioriterade områden under denna period är fortsatt fokus på kunden i form av proaktivitet, kvalitet i kundmötet samt kvalitet, bredd och djup i sortimentet. Att öka individers medvetenhet och reflektion kring den egna alkoholkonsumtionen samt satsningar på alkoholforskning är också prioriterade områden. Även utveckling av Systembolagets hållbarhetsarbete och att förenkla och effektivisera verksamheten kommer att vara fokusområden de närmaste åren.

Försäljning

Trenden tyder på svagt ökande försäljningsvolymer under de närmaste åren. Vi bedömer att det framförallt är befolkningstillväxten2627 som påverkar försäljningsutvecklingen då den totala alkoholkonsumtionen omräknat till ren sprit per person minskar i Systembolagets försäljning. Försäljningsvolymen är relativt okänslig för konjunktursvängningar. Trenden mot dyrare produkter tros fortsätta även under de närmaste åren. Ölkategorin har utvecklats något under året och förmodas även fortsättningsvis ha en större ökning än vad som kan förklaras utifrån befolkningstillväxten. Vinförsäljningen bedöms vara oförändrad per capita och enbart öka med befolkningstillväxten. Spritförsäljningen beräknas de närmaste åren att minska men några kategorier, främst maltwhisky, tros ligga på en oförändrad eller svagt ökande nivå. Ekologiskt märkta produkter har haft en väldigt hög tillväxt28 under året och tillväxten bedöms öka i samma takt även kommande år.

Begränsning av alkoholskador

Trenden går mot en utveckling med ökad marknadsföring av alkoholdrycker och ökad exponering för barn och unga, vilket är oroande. Systembolagets förhoppning är därför att de förslag på åtgärder för en bättre fungerande tillsyn som föreslogs i den statliga utredningen En väg till ökad tillsyn: marknadsföring av och e-handel med alkohol och tobak29 omsätts till lagstiftning snarast möjligt. Utredningens kartläggning av läget visar att fler åtgärder behövs för att begränsa möjligheterna att marknadsföra alkoholdrycker och upprätthålla en sammanhållen alkoholpolitik.

Omvärld

Det finns flera trender i omvärlden som kommer att påverka förväntningarna på Systembolagets framtida utveckling. Fyra exempel på trender är urbaniseringen, den demografiska utvecklingen, våra kunders ökade användning av digitala hjälpmedel och deras ökade intresse för ekologiska produkter.

Under ett stort antal år har storstadsregionerna i Sverige vuxit och det har i stor utsträckning handlat om inflyttningar till storstäderna från övriga delar av Sverige30. Denna tillväxt ser ut att fortsätta och även om den idag främst beror på invandring och fler födda,3132 så blir också vissa geografiska områden allt mer glest befolkade3326. Det kommer att innebära en utmaning för Systembolaget när det gäller att även fortsättningsvis på ett ansvarsfullt sätt erbjuda god service – både till människor i de förtätade storstadsområdena och till dem som bor i områden där avstånden till service blir allt längre34.

Något som också kommer att inträffa under de kommande åren är att Sveriges befolkning blir äldre. Vid ingången av året var nästan hälften av Systembolagets potentiella kunder 50 år eller äldre och drygt en fjärdedel var över 65 år. De kommande fem åren kommer ytterligare drygt en halv miljon människor att ansluta sig till gruppen över 65 år och drygt en halv miljon vara över 80 år353627. Det kommer sannolikt att skapa nya förväntningar på Systembolaget, exempelvis på hur butikerna är utformade samt på hur information och annan service tillhandahålls34.

Den snabbt ökade användningen av smarta mobiler och surfplattor skapar nya möjligheter att nå fram till människor37, vilka snabbt kan påbörja en köpprocess oavsett var de befinner sig. Fler och fler aktörer satsar därför på att möta sina kunder via en kombination av fysiska och digitala ytor samt att underlätta kundernas vardag genom nya hjälpmedel3839. Detta kommer sannolikt att skapa förväntningar på Systembolagets bemötande, kunskap och ansvarstagande, oavsett vilken kanal som kunden väljer vid det aktuella tillfället.

Under 2013 ökade debatten kring livsmedelskvalitet, vilket bidrog till att skapa ett successivt växande intresse för ekologiska och närproducerade livsmedel. Intresset har sedan dess vuxit och Systembolaget, liksom aktörerna inom svensk dagligvaruhandel, ser nu successivt ökade förväntningar på att erbjuda ett sortiment som visar på ett föredömligt agerande inom hållbarhetsområdet2840.