Risker och osäkerhetsfaktorer

Till grund för Systembolagets riskhantering ligger en årlig verksamhetsövergripande riskanalys. Utöver finansiella risker har även verksamhetsrisker identifierats och prioriterats utifrån konsekvens och sannolikhet.

Finansiella risker

De finansiella riskerna som ränte-, kredit- och likviditetsrisker är begränsade. Systembolaget är självfinansierat bland annat tack vare en hög lageromsättningshastighet som matchar inköps- och betalningsvillkoren.

Systembolaget saknar räntebärande skulder. All försäljning sker i form av kontant- eller kortbetalning och därmed har Systembolaget inga väsentliga kundfordringar. Dryckesleverantörerna ansvarar för importen av alkoholhaltiga drycker samt för redovisning av alkoholskatt. Systembolagets inköp sker i huvudsak i svenska kronor och företaget är därmed i mycket liten utsträckning exponerat mot kurs- och valutarisker. Ytterligare information om hanteringen av finansiella risker framgår av not 13, Finansiella instrument.

Verksamhetsövergripande risker

Systembolaget genomför årligen en verksamhetsövergripande riskanalys. Riskanalysens steg för risker är:

Identifiera, värdera, besluta om prioritering, hantera och följa upp. Riskerna identifieras och värderas av chefer och nyckelpersoner i verksamheten samt av företagsledningen. Vartannat år görs en identifiering och värdering och vartannat år görs endast en omvärdering. 2014 gjordes identifiering och värdering, och 2015 gjordes en omvärdering av riskerna.

Risk definieras som ”en händelse som hindrar Systembolaget att nå sitt samhällsuppdrag och sina mål”. Systembolaget driver ett strategiskt hållbarhetsarbete inom områden som mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption, vilket innebär att även hållbarhetsrelaterade risker är inkluderade i den verksamhetsövergripande riskanalysen.

Riskanalysen 2014 identifierade ett trettiotal betydande risker som sedan prioriterades efter konsekvens och sannolikhet. Konsekvensen avser inverkan på förmågan att nå befintliga mål. Av de identifierade riskerna har 10 ansetts vara nyckelrisker. Det innebär att de har en relativt sett hög konsekvens och sannolikhet och därför bedöms de vara kritiska. De tio nyckelriskerna finns främst inom området omvärldsrisker, det vill säga risker som uppstår genom förändringar i Systembolagets omvärld. Systembolaget kontrollerar inte dessa risker men måste förhålla sig till och hantera dem. De viktigaste identifierade riskerna är: otydligheten i alkohollagstiftningen gällande e-handel, den ökande marknadsföringen av alkohol och risken att den alkoholpolitiska debatten nedprioriteras. De 10 nyckelrisker som värderades i 2015 års riskvärdering är inom samma områden.

Arbetet med riskhantering

Det samordnade ansvaret för riskhanteringen ligger hos Ekonomi & Administrationsavdelningen. Verksamheten har ett tydligt ansvar för det löpande kontrollarbetet. Ansvaret för att hantera de identifierade nyckelriskerna har fördelats ut i verksamheten i samband med affärsplaneringen för 2016. I övrigt förebyggs och hanteras många av företagets risker i de dagliga rutinerna. Risk controllers genomför årligen en systematisk och analytisk kartläggning av butikernas risker med hjälp av självskattningsenkäter och butiksnyckeltal. Kartläggningen ligger till grund för riktade granskningar av butiker och övrig verksamhet och i förekommande fall för andra typer av kontroller, till exempel kontrollinventeringar.

Internrevisionen, som utförs av ett externt företag, granskar och utvärderar Systembolagets verksamhet inklusive hur identifierade risker hanteras.