Resultaträkning

MSEK

Not

2015

2014

Nettoomsättning

2

27 645

26 431

Kostnad för sålda varor

 

-24 157

-23 049

Bruttoresultat

 

3 488

3 382

 

Försäljningskostnader

3, 4, 5

-2 662

-2 449

Administrationskostnader

3, 4, 5

-652

-569

Övriga rörelseintäkter

6

5

6

Övriga rörelsekostnader

7

0

0

Rörelseresultat

 

179

370

 

Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar

8

-3

55

Ränteintäkter

8

0

2

Ränteintäkter från koncernbolag

8

0

0

Räntekostnader till koncernbolag

8

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

8

0

-1

Resultat efter finansiella poster

 

176

426

 

Bokslutsdispositioner

17

80

-102

Resultat före skatt

 

256

324

 

Skatt

9

-58

-73

Årets resultat

10

198

251