Rapport över totalresultat

MSEK

Not

2015

2014

Årets resultat

10

198

251

Övrigt totalresultat

 

Totalresultat för året

 

198

251

       
       

Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK1

 

549

697

Antal aktier vid periodens slut

 

360 000

360 000

Genomsnittligt antal aktier under perioden

 

360 000

360 000

       

Total föreslagen utdelning, MSEK

 

198

251

Föreslagen utdelning per aktie, SEK

 

549

697

Under året beslutad och utbetald utdelning, MSEK

 

251

287

Minoritetsintresse saknas, vilket innebär att 100 procent av resultatet hänför sig till företagets aktieägare.

1 Systembolaget har inte några konvertibla instrument, optioner eller teckningsoptioner, vilket medför att ingen utspädningseffekt uppstår.