Kassaflödesanalys

MSEK

Not

2015

2014

Den löpande verksamheten

     

Resultat före skatt

 

256

324

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

     

Av- och nedskrivningar

 

235

243

Realisationsresultat

 

5

−4

Övrigt

 

-45

35

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

     

Förändring av varulager

 

-76

−98

Förändring av fordringar

 

9

−36

Förändring av skulder

 

176

229

Förändring av finansiella fordringar/skulder på dotterbolag

 

15

32

Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändringar av rörelsekapital

 

575

725

Betald skatt

 

-95

−93

Kassaflöde från den löpande verksamheten

 

480

632

       

Investeringsverksamheten

     

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

 

-149

−130

Förvärv/försäljning av finansiella anläggningstillgångar

 

32

−457

Erhållen utdelning från AB K14 Näckströmsgatan

 

171

Kassaflöde från investeringsverksamheten

 

-117

−416

       

Finansieringsverksamheten

     

Utdelning till ägaren

 

−251

−287

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

 

−251

−287

       

Årets kassaflöde

 

112

−71

Likvida medel vid årets början

 

1 761

1 832

Likvida medel vid årets slut

23

1 873

1 761