Förändringar i eget kapital

MSEK

Aktiekapital

Reservfond

Balanserat resultat

Årets resultat

Summa eget kapital

Ingående balans 1 januari 2014

360

72

891

287

1 610

Överföring till fria reserver

   

287

-287

Årets resultat

     

251

251

Utdelning till ägaren

   

−287

 

−287

Utgående balans 31 december 2014

360

72

891

251

1 574

           

Förändring i eget kapital 2015

         

Överföring till fria reserver

   

251

-251

Årets resultat

     

198

198

Utdelning till ägaren

   

−251

 

−251

Utgående balans 31 december 2015

360

72

891

198

1 521