Balansräkning

MSEK

Not

12/31/15

12/31/14

TILLGÅNGAR

     

Anläggningstillgångar

     
       

Immateriella anläggningstillgångar

     

Balanserade utgifter för IT-system

11

3

11

Summa immateriella anläggningstillgångar

 

3

11

       

Materiella anläggningstillgångar

     

Byggnader och mark

12

34

34

Inventarier och installationer

12

473

513

Pågående nyanläggningar

12

43

79

Summa materiella anläggningstillgångar

 

550

626

       

Finansiella anläggningstillgångar

     

Andelar i koncernbolag

10

0

0

Uppskjutna skattefordringar

9

29

23

Andra långfristiga värdepappersinnehav

13

1 706

1 848

Andra långfristiga fordringar

13

12

12

Summa finansiella anläggningstillgångar

 

1 747

1 883

Summa anläggningstillgångar

 

2 300

2 520

       

Omsättningstillgångar

     

Varulager

14

1 161

1 085

Kortfristiga fordringar

     

Kundfordringar

 

6

4

Aktuell skattefordran

 

5

6

Fordringar hos koncernbolag

 

0

0

Övriga fordringar

 

14

28

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, koncernbolag

10, 15

7

7

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

15

134

130

Summa kortfristiga fordringar

 

166

175

       

Kortfristiga placeringar

13

317

215

Kassa och bank

13

1 873

1 761

Summa omsättningstillgångar

 

3 517

3 236

SUMMA TILLGÅNGAR

10

5 817

5 756

       
       

MSEK

Not

12/31/15

12/31/14

EGET KAPITAL OCH SKULDER

     

Eget kapital

16

   

Bundet eget kapital

     

Aktiekapital

 

360

360

Reservfond

 

72

72

Summa bundet eget kapital

 

432

432

       

Fritt eget kapital

     

Balanserat resultat

 

891

891

Årets resultat

 

198

251

Summa fritt eget kapital

 

1 089

1 142

Summa eget kapital

 

1 521

1 574

       

Obeskattade reserver

     

Periodiseringsfond

17

161

241

Summa obeskattade reserver

 

161

241

       

Avsättningar

     

Avsatt till pension

18

0

7

Långfristiga avsättningar

18, 19

81

65

Kortfristig avsättning

18

0

4

Summa avsättningar

 

81

76

       

Långfristiga skulder

     

Långfristiga skulder till koncernbolag

10

76

58

Övriga skulder

 

22

20

Uppskjutna skatteskulder

9

0

4

Summa långfristiga skulder

 

98

82

       

Kortfristiga skulder

     

Leverantörsskulder

 

3 571

3 452

Kortfristiga skulder till koncernbolag

10

2

5

Övriga skulder

 

184

141

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

20

199

185

Summa kortfristiga skulder

 

3 956

3 783

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

10

5 817

5 756

       

POSTER INOM LINJEN

     

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

     

Ställda panter

21

10

9

Ansvarsförbindelser

22

6

0