Not 14 — Varulager

Varuslag

2015

2014

Handelsvaror

1 161

1 085

Summa

1 161

1 085

Hela varulagret är värderat till anskaffningsvärde.