Not 20 — Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

2015

2014

Semesterlöneskuld

93

90

Löneskuld

16

19

Sociala avgifter

33

32

Upplupna kostnader pensioner

7

Övriga upplupna kostnader

50

44

Förutbetalda intäkter

0

0

Summa

199

185