Not 10 — Transaktioner med närstående

 

Försäljning

 

Inköp

 

Fordringar

 

Skulder

 

Resultat

 

Närstående

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

PostNord AB

47

47

6

5

Dotterbolag

                   

IQ-initiativet AB

0

35

30

0

2

5

1

0

AB K14 Näckströmsgatan

0

0

28

29

7

7

76

58

33

13

Summa

0

0

110

106

7

7

84

68

34

13

Transaktioner med ledande befattningshavare och styrelseledamöter

Ersättningar till ledande befattningshavare inklusive vd samt styrelseledamöter beskrivs i not 5 Medarbetare.

         

Bokfört värde

 

Eget kapital

 

Aktier i dotterbolag
Koncernbolag

Org. nr

Säte

Antal andelar

Kapitalandel %

2015

2014

2015

2014

IQ-initiativet AB

556680-9892

Stockholm

10

100

0,1

0,1

1

0

AB K14 Näckströmsgatan

556741-9238

Stockholm

10

100

0,1

0,1

133

100

Summa

       

0,2

0,2

134

100

 

2015

2014

Ingående balans, 1 januari

0,2

0,2

Förändringar under året

Utgående balans, 31 december

0,2

0,2

Systembolaget har erlagt kapitalinsats med 1 000 SEK i nedanstående kommanditbolag:

Organisationsnummer

Säte

Fastighetsbolaget Näckströmsgatan i Stockholm KB

969674-9390

Stockholm