Not 9 — Skatt

Skatt på årets resultat

2015

2014

Aktuell skatt

-68

-67

Aktuell skatt hänförlig till tidigare år

0

0

Uppskjuten skatt, 22 %

10

-6

Total redovisad skatt

-58

-73

 

2015

 

2014

 

Skattekostnad och effektiv skattesats

Resultat

%

Resultat

%

Resultat före skatt

256

 

324

 

Skatt enligt gällande skattesats

-56

-22,0

-71

–22,0

Skatt hänförlig till tidigare år

0

0

0

0

Skatteeffekt ej avdragsgilla kostnader

-4

-1,6

-9

–2,8

Skatteeffekt ej skattepliktiga intäkter

2

0,8

7

2,2

Redovisad skattekostnad och effektiv skattesats

-58

-22,8

-73

–22,6

Uppskjuten skatt

2015

2014

Uppskjutna skattefordringar avseende:

   

Osäkra kundfordringar

0

0

Avsättning för pensioner

25

23

Avsättning för orealiserade värdeförändringar på finansiella tillgångar

4

Summa uppskjutna skattefordringar

29

23

     

Uppskjutna skatteskulder avseende:

   

Avsättning för orealiserade värdeförändringar på finansiella tillgångar

-4

Summa uppskjutna skatteskulder

-4

Summa uppskjuten skatt, netto

29

19