Not 19 — Pensioner

Systembolaget har förmånsbestämda och avgiftsbestämda pensionsplaner. En förmånsbestämd pensionsplan innebär att företaget har en förpliktelse att lämna överenskomna ersättningar samt att Systembolaget i allt väsentligt bär den aktuariella risken och investeringsrisken. De förmånsbestämda pensionsplanerna tryggas främst genom avsättningar till pensionsstiftelse, men också genom avsättning i balansräkningen och genom försäkringspremier.

Enligt överenskommelsen 2014 mellan Systembolaget och de fackliga parterna omfattas anställda med mer än fem år kvar till pension från och med den 1 november 2014 av den kollektivavtalade ITP-planen och andelen medarbetare i avgiftsbestämda pensionsplaner är därmed högre än tidigare. I avgiftsbestämda pensionsplaner är förpliktelsen begränsad till det belopp företaget har accepterat att bidra med, vilket medför att den anställde bär den aktuariella risken och investeringsrisken. Avgifterna till avgiftsbestämda pensionsplaner redovisas som en kostnad under den period den anställde tjänstgör i företaget.

Vid beräkning av Systembolagets pensionsåtaganden tillämpas tryggandelagen och Finansinspektionens föreskrifter samt PRI:s grunder. För mer information om Systembolagets pensioner se Not 1 Redovisningsprinciper – Ersättningar till anställda och Not 5 Medarbetare.

Pensionskostnader i Systembolaget AB

2015

2014

Årets förändring av kapitalvärde1

18

-15

Gottgörelse från Pensionsstiftelsen under året

-40

-64

Premier för pensionsförsäkringslösning förmånsbestämda pensioner

40

64

Premier för avgiftsbestämda pensionsplaner

52

17

Särskild löneskatt på pensionskostnader

17

2

Årets pensionskostnad

87

4

     

Totala pensionsskulder

2015

2014

Pensionsskuld tryggad i Pensionsstiftelsen vid årets ingång

-602

-898

Pensionsåtagande försäkrat

44

70

Årets förändring av kapitalvärde

-30

226

Pensionsskuld tryggad i Pensionsstiftelsen vid årets slut1

-588

-602

Pensionsförpliktelse avsättning enligt tryggandelagen

0

-7

Pensionsförpliktelse avsättning ej enligt tryggandelagen

-81

-65

Kapitalvärde redovisat som avsättning

-81

-72

Kapitalvärde av pensionsförpliktelse vid årets slut

-669

-674

     

Totala pensionstillgångar

2015

2014

Verkligt värde av Pensionsstiftelsens tillgångar vid årets ingång

1 020

958

Gottgörelse under året

-40

-64

Avkastning på Pensionsstiftelsens tillgångar

17

126

Verkligt värde av Pensionsstiftelsens tillgångar vid årets slut

997

1 020

1Eftersom Systembolaget AB träffade överenskommelse med parterna och 1 november 2014 bytte pensionsplan till ITP för medarbetare med mer än fem år kvar till pensionen så konverterades historiska ålderspensionsförmåner. Det innebar att en högre diskonteringsränta enligt PRI:s grunder användes vid nuvärdesberäkningen av den delen av skulden och relaterade kostnader, vilket i sin tur innebar att skulden för ålderspensionsförmåner enligt ITP blev lägre 2014.

   

Värderingsgrunderna för beräkning av pensionsskulden ändrades under 2014 från att tidigare enbart vara Finansinspektionens tryggandegrunder till att för den del av skulden som avser förmånsbestämd ITP vara PRI:s värderingsgrunder. För förmånsbestämda pensionsskulder som inte klassificeras som skulder enligt ITP används tryggandegrunderna, Finansinspektionens anvisningar för beräkning av pensionsskuld FFFS 2007:31 enligt 2016 års grunder, som värderingsgrunder.

Beräkningen av pensionsåtagandet utgår från den löne- och pensionsnivå som råder på balansdagen.

Sedan december 2013 har Systembolaget tecknat pensionsförsäkring för personer som redan har gått i pension samt för fribrevshavare, vilket betyder att försäkringsbolaget bär den aktuariella risken. Försäkringspremierna har finansierats genom gottgörelse från stiftelsen. Det försäkrade pensionsåtagandet är värdesäkrat genom indexering. Risken för att försäkringstillgångarna inte kommer att lämna tillräcklig avkastning för att täcka de framtida indexeringarna åvilar Systembolaget som i detta fall kan komma att belastas med tillkommande indexeringspremier.

För tryggandet av pensionsåtaganden har Systembolaget avsatt medel till Systembolagets Pensionsstiftelse, vars uteslutande ändamål är att trygga utfästelse om pension till anställda och tidigare anställda i företaget. Placeringsverksamheten skall sträva efter att säkerställa en god avkastning samt att balansera den risk som värdeutvecklingen av den tryggade pensionsskulden innebär. Mot bakgrund av detta har stiftelsens styrelse lagt fast en placeringsinriktning som innebär att en väsentlig del av kapitalet placeras i långfristiga realränteobligationer emitterade av svenska staten eller av annan högvärdig emittent. Därutöver placeras betydande belopp i aktiemarknaden genom aktieindexobligationer. Aktieindexobligationer ger en exponering mot ett världsindex bestående av de största aktiemarknaderna i världen samtidigt som valutarisken är eliminerad. Aktieindexobligationerna ger också ett gott kursfallsskydd. Dessutom sker placeringar i fastighetsfonder och vissa andra instrument.

Konsolideringen per sista december var 169 (169) procent, det vill säga Pensionsstiftelsens tillgångar översteg det tryggade åtagandet med 69 procent.