Not 5 — Medarbetare

Löner och andra ersättningar

2015

2014

Löner och ersättningar

1 214

1 153

Sociala kostnader inklusive pensioner

451

352

Summa

1 665

1 505

Upplysningar om pensioner, se Not 19 Pensioner

   

2015

   

2014

 

Löner och andra ersättningar till styrelse, VD och övriga anställda

Styrelse och VD

Övriga anställda

Totalt

Styrelse och VD

Övriga anställda

Totalt

Totalt Systembolaget AB

5

1 209

1 214

5

1 148

1 153

Principer för ersättning till styrelse

Till styrelsens ordförande, vice ordförande och ledamöter utgår arvode enligt årsstämmans beslut, vilket innebär ett arvode till styrelsens ordförande på 240 (230) TSEK från och med 23 april 2015 och till ledamot på 110 (100) TSEK. Ingen pensionsersättning utgår till styrelsens ledamöter. Arvode utbetalas månadsvis och justeras årligen 1 maj. Arbetstagarrepresentanter erhåller ej styrelsearvode. Arvode har utgått till de styrelseledamöter som sitter i revisionsutskottet med 40 (40) TSEK per kalenderår till ordförande samt med 30 (30) TSEK per kalenderår till ledamöter.

   

2015

   

2014

   

Ersättningar till styrelse (TSEK)

Invald/tillsatt

Styrelsearvode

Utskottsarvode

Summa

Styrelsearvode

Utskottsarvode

Summa

Kenneth Bengtsson, styrelsens ordförande

2014

287

287

153

153

Cecilia Schelin Seidegård, styrelsens ordförande t o m 25/4-14

2008

77

77

Kerstin Wigzell, ledamot

2009

107

10

117

100

30

130

Carl B Hamilton, ledamot

2007

124

124

100

100

Thord Andersson, ledamot

2011

140

39

179

131

39

170

Mona Sahlin, ledamot

2012

107

107

100

100

Crister Fritzson, ledamot

2012

127

47

174

100

40

140

Håkan Leifman, ledamot

2014

107

107

67

67

Pia Fagerström, ledamot

2014

Viveca Bergstedt Sten, ledamot

2014

107

20

127

67

67

Sven Andréasson, ledamot t o m 25/4-14

2007

33

33

Johan Gernandt, ledamot t o m 25/4-14

2007

33

33

Summa styrelse

 

1 106

116

1 222

961

109

1 070

Ersättning till Thord Andersson inkluderar sociala avgifter då dessa faktureras från eget bolag. Även Kenneth Bengtsson har fakturerat för 8 av 12 månader. Carl B Hamilton och Crister Fritzson har fakturerat för 6 respektive 7 av 12 månader. För dessa månader är sociala avgifter inkluderade. Pia Fagerström är anställd på Regeringskansliet och erhåller därför ej arvode.

Principer för ersättning till ledande befattningshavare

Regeringen fattade den 20 april 2009 beslut om nya riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande.

Systembolaget följer i allt väsentligt dessa fastslagna riktlinjer.

Vd:s anställningsvillkor följer riktlinjerna, och pensionsvillkoren är i sin helhet premiebestämda. En befattningshavare har sedan tidigare förmånsbaserat avtal med pensionsålder 60 år. Detta avtal har redan en gång tidigare omförhandlats, år 2003. Vid den omförhandlingen låstes den pensionsmedförande lönen genom att den fastställdes till visst antal inkomstbasbelopp. Utifrån att befattningshavaren arbetat länge inom företaget, att villkoren redan omförhandlats en gång tidigare och att det inte ansågs finnas företagsekonomisk grund till omförhandling lämnades detta avtal orört. I samband med att Systembolaget AB tecknade en ny pensionsplan i november 2014 omförhandlades pensionsplanen för övriga ledande befattningshavare där möjligheten att aktualisera en förtida pensionering från 62 års ålder togs bort. Detta kompenserades med ett lönepåslag utanför ordinarie revision.

Ersättning till vd och andra ledande befattningshavare utgörs av grundlön, övriga förmåner samt pension. Någon rörlig bonusbaserad ersättning utgår ej, ej heller några ersättningar i form av finansiella instrument eller dylikt.

Ersättningar till ledande befattningshavare 2015 (TSEK)

Tillsatt

Lön

Övriga förmåner

Pensionskostnad

Konsultarvode

Summa

Uppsägningstid (arbetstagare / bolag)

Avgångsersättning

Magdalena Gerger, vd

2009

4 108

86

1 279

5 473

6 mån

12 mån

Mikael Wallteg, vice vd, försäljningsdirektör

2001

2 396

80

2 672

5 148

6 mån

18 mån

Marie Nygren, vice vd, kommunikations- och inköpsdirektör

2007

2 465

91

750

3 306

6 mån

12 mån

Charlotte Hansson, ekonomidirektör, fr o m 26/1 2015

2015

2 228

48

520

2 796

6 mån

6 mån

Håkan Johansson, etableringsdirektör t o m 15/1 2015

2008

57

22

79

6 mån

18 mån

Tobias Frohm, HR-direktör

2011

1 782

119

541

2 442

6 mån

12 mån

Lars Granlöf, tf ekonomidirektör t o m 31/1 2015

2013

267

267

Malin Sandquist, chefsjurist

2012

1 770

67

427

2 264

6 mån

6 mån

Mattias Forsberg, IT-direktör

2011

1 913

109

422

2 444

6 mån

6 mån

Summa ledande befattningshavare

 

16 719

600

6 633

267

24 219

   

Summa styrelse och ledande befattningshavare 2015

 

17 941

600

6 633

267

25 441

   

Håkan Johansson har varit verksam i rollen som etableringsdirektör t om 15/1 2015. Håkan Johanssons avgångsersättning redovisades 2014 i samband med att överenskommelse träffades. Lars Granlöf tf ekonomidirektör har fakturerat 267 TSEK från eget bolag.

Ersättningar till ledande befattningshavare 2014 (TSEK)

Tillsatt

Lön

Övriga förmåner

Pensionskostnad

Konsultarvode

Summa

Uppsägningstid (arbetstagare/bolag)

Avgångsersättning

Magdalena Gerger, vd

2009

4 099

92

1 279

5 470

6 mån

12 mån

Mikael Wallteg, vice vd, försäljningsdirektör

2001

2 177

93

1 068

3 338

6 mån

18 mån

Marie Nygren, vice vd, kommunikations- och inköpsdirektör

2007

2 437

99

0

 

2 536

6 mån

6 mån

Håkan Johansson, etableringsdirektör

2008

4 189

107

0

4 296

6 mån

18 mån

Tobias Frohm, HR-direktör

2011

1 680

127

90

1 897

6 mån

6 mån

Ulrika Bennich, ekonomidirektör t o m 16/6-14

2011

578

40

283

901

6 mån

18 mån

Lars Granlöf, tf ekonomidirektör

2013

3 029

3 029

Malin Sandquist, chefsjurist

2012

1 664

61

130

1 855

6 mån

6 mån

Mattias Forsberg, IT-direktör

2011

1 760

113

17

1 890

6 mån

6 mån

Summa ledande befattningshavare

 

18 584

732

2 867

3 029

25 212

   

Summa styrelse och ledande befattningshavare 2014

 

19 654

732

2 867

3 029

26 282

   

Håkan Johansson har erhållit en avgångsersättning på totalt 2 796 TSEK som utbetalas under 2015-2017. I samband med att Ulrika Bennich i juni 2014 lämnade posten som ekonomidirektör och övergick till en tjänst inom vd stab omförhandlades avgångsersättningen till 18 månader. I övrigt samma villkor som i tidigare befattning. Tf ekonomidirektör anlitades från ett konsultföretag.

Övriga förmåner avser i huvudsak tjänstebilförmån. Vd och företagsledning uppbär inte bonus eller bostadsförmån.
Utöver ovanstående redovisade belopp har ersättning för traktamente betalts ut enligt gällande regelverk.

Vid uppsägning från bolagets sida gäller – såsom ersättning för att avtalet inte omfattas av lagen om anställningsskydd – en avgångsersättning för ledande befattningshavare utom vd, baserad på åldern vid anställningens upphörande att utbetalas månatligen i efterskott:

  • 6 fasta månadslöner om åldern understiger 50 år
  • 12 fasta månadslöner om åldern är mellan 50 år och 56 år
  • 18 fasta månadslöner om åldern överstiger 56 år

Villkoren i avtal om pension

Under 2014 träffade Systembolaget och de fackliga parterna överenskommelse om att anställda med mer än fem år kvar till pension från och med den 1 november 2014 omfattas av den kollektivavtalade ITP-planen. Det innebär att anställda födda 1979 och senare omfattas av ITP 1. Det är en premiebestämd pensionslösning som betalas från och med 25 års ålder. Anställda som hade mer än fem år kvar till pension 1 november 2014 och som är födda 1978 och tidigare omfattas av förmånsbestämd ITP 2. Även historiskt intjänad ålderspension omfattas av ITP 2. Anställda som vid bytet av pensionsplan hade mindre än fem år kvar till pensionen omfattas fortfarande av Systembolagets förmånsbestämda pensionslösning PA 91.
Lokalvårdare är försäkrade hos AMF Pension. De anställda i dotterbolaget IQ-initiativet AB omfattas även de av ITP-planen. Pensionärer och anställda som slutat flyttades inte över till ITP utan omfattas av Systembolagets pensionslösning PA 91 och är försäkrade av KPA Pensionsförsäkring AB.

Verkställande direktör

Ordinarie pensionsålder för vd är 65 år. Ömsesidig rätt finnas att aktualisera en förtida pensioniering från 62 år. Pensionen är premiebaserad. Premien beräknas med 30 (30) procent av den fasta månadslönen multiplicerad med 12,3. Pension från Systembolagets kollektivavtalade pensionsavtal utgår ej.

Vice vd

Pensionsålder för vice vd Mikael Wallteg är 60 år. Ålderspension utges till 65 års ålder med 70 procent av pensionsmedförande lön, dock högst med 70 procent av  30 inkomstbasbelopp. Pensionsmedförande lön är den fasta månadslönen multiplicerad med 12,3. Vice vd erhåller därutöver en premiebaserad pension med en premie på 20 procent av lönedelar över 30 inkomstbasbelopp. Från 65 års ålder utbetalas pension enligt Systembolagets kollektivavtalade pensionsplan för tjänstemän inklusive den kompletterande pensionen, Kåpan.
Vice vd Marie Nygren följer villkoren nedan för “Företagsledning tillsatta efter 1 januari 2003”.

Företagsledning tillsatta efter 1 januari 2003

Ordinarie pensionsålder är 65 år och pension utges enligt ITP-planen. Till och med 30 juni 2015 erhöll dessa befattningshavare en premiebaserad pension med en premie på 10, 16 respektive 19 procent av pensionsmedförande månadslön, vilken definierades som fast månadslön multiplicerad med 12.  Avsikten med den premiebaserade pensionen var att möjliggöra pensionsavgång före 65 års ålder. I samband med att ordinarie pensionsålder för dessa befattningshavare omförhandlades till 65 år under 2015 avsätts sedan dess istället 30 procent i pensionspremier på lön överstigande 30 inkomstbasbelopp.

Anställda utöver företagsledning

Den normala pensionsåldern är 65 år och pension utges enligt Systembolagets kollektivavtalade pensionsplaner för tjänstemän. Butikschefer samt enhetschefer vid huvudkontoret har enligt särskild överenskommelse möjlighet att avgå med pension från och med 63 års ålder.

Medelantal anställda och könsfördelning

   

2015

   

2014

 

Medelantal och könsfördelning, %

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Totalt Systembolaget AB

2 125 (62)

1 300 (38)

3 425

2 107 (63)

1 240 (37)

3 347

             
   

2015

   

2014

 

Styrelse och företagsledning, %

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Styrelse

4 (44)

5 (56)

9

4 (44)

5 (56)

9

Företagsledning*

4 (57)

3 (43)

7

3,5 (41)

5 (59)

8,5

Totalt i styrelse och företagsledning

8 (50)

8 (50)

16

7,5 (43)

10 (57)

17,5

* En person har under 2014 varit heltidssjukskriven och ersättningsrekrytering påbörjades vid halvårsskiftet.

 

Butikschefer

 

Övriga
butiksanställda, heltid

 

Övriga
butiksanställda, deltid

 

Totalt

 

I butikerna, (%)

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

Kvinnor

222 (53)

225 (54)

211 (49)

202 (47)

1 466 (67)

1 466 (68)

1 899 (63)

1 893 (63)

Män

196 (47)

192 (46)

217 (51)

226 (53)

715 (33)

677 (32)

1 128 (37)

1 095 (37)

Totalt i butikerna

418 (14)

417 (14)

428 (14)

428 (14)

2 181 (72)

2 143 (72)

3 027

2 988

 

Chefer

 

Övriga anställda

 

Totalt

 

På huvudkontoret, (%)

2015

2014

2015

2014

2015

2014

Kvinnor

34 (53)

33 (51)

193 (58)

181 (61)

227 (57)

214 (60)

Män

30 (47)

31 (49)

141 (42)

113 (39)

171 (43)

144 (40)

Totalt på huvudkontoret

64 (16)

64 (18)

334 (84)

294 (82)

398

358