Not 12 — Materiella anläggningstillgångar

 

Byggnader och mark

 

Inventarier och installationer

 

Pågående nyanläggningar

 

Totalt

 

Materiella anläggningstillgångar

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

Ingående anskaffningsvärden, 1 januari

66

66

2 352

2 368

79

45

2 497

2 479

Nyanskaffningar

2

36

34

92

96

130

130

Avyttringar och utrangeringar

-84

-112

-84

-112

Omklassificeringar

128

62

-128

-62

0

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden, 31 december

68

66

2 432

2 352

43

79

2 543

2 497

Ingående avskrivningar, 1 januari

-32

-30

-1 839

-1 719

-1 871

-1 749

Avyttringar och utrangeringar

 

105

112

105

112

Årets avskrivningar

-2

-2

-225

-232

-227

-234

Utgående ackumulerade avskrivningar, 31 december

-34

-32

-1 959

-1 839

-1 993

-1 871

Redovisat värde, 31 december

34

34

473

513

43

79

550

626