Not 3 — Leasing

Operationell leasegivare

   

Förfallotidpunkt

2015

2014

Framtida minimileaseavgifter

   

Inom ett år

2

2

Senare än ett år men inom fem år

5

5

Om fem år eller mer

1

1

Summa

8

8

     

Intäkter för operationell leasing uppgår till 2 (2) MSEK och utgörs av hyresintäkter.

     

Operationell leasetagare

   

Förfallotidpunkt

2015

2014

Framtida minimileaseavgifter

   

Inom ett år

488

492

Senare än ett år men inom fem år

1 003

1 044

Om fem år eller mer

192

200

Summa

1 683

1 736

Systembolaget har tecknat leasingavtal som i allt väsentligt avser lokalhyror. Leasingavgiften kostnadsförs linjärt över leasingperioden, vilket är den period Systembolaget har avtalat för att leasa en tillgång. Systembolaget har ingen strategi att själv äga butikslokaler och förhandlar därför inte in villkor för förvärv av objektet. Systembolagets samtliga 436 hyresavtal är individuella avtal ­mellan Systembolaget och berörd fastighetsägare. Den vanligaste hyrestiden på nytecknade avtal är 7 till 10 år. Förlängning av hyresavtal sker vanligtvis med 3 till 5 år.

Hyreskostnaden regleras i en vid avtalets tecknande angiven hyreskostnad per år för den beskrivna ytan och med en indexklausul som reglerar hyreskostnadens utveckling i relation till en allmän kostnadsökning. ­Variabla avgifter såsom elförbrukning sker i de flesta fall via egen mätare i den hyrda lokalen. För avgifter som fastighetsskatt betalar ­Systembolaget för den andel av ytan som kontraktet avser. Årets kostnad för operationell leasing uppgår till 514 (511) MSEK.