Not 23 — Kassaflödesanalys

Likvida medel

2015

2014

Kassa, bank och likvida placeringar

1 873

1 761

Summa

1 873

1 761

Räntor

2015

2014

Erhållen ränta

33

43

Betald ränta

0

-1

Summa

33

42

Räntorna hänför sig till den löpande verksamheten.