Not 15 — Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

2015

2014

Förutbetalda hyror till koncernbolag

7

7

Förutbetalda hyror

93

89

Övriga förutbetalda kostnader

41

41

Upplupna intäkter

0

Summa

141

137