Not 4 — Försäljnings- och administrationskostnader

Systembolaget upprättar funktionsindelad resultaträkning. Nedan sammanfattas uppdelningen av olika kostnader fördelat på respektive funktion.

Försäljningskostnader

2015

2014

Personalkostnader

1 505

1 393

Avskrivningar

228

236

Övriga kostnader

929

820

Summa

2 662

2 449

     

Administrationskostnader

2015

2014

Personalkostnader

209

159

Avskrivningar

7

7

Övriga kostnader

436

403

Summa

652

569

Ingen forsknings- eller utvecklingsverksamhet har bedrivits.

Arvode och kostnadsersättning till revisionsföretag

Arvode och kostnadsersättning till revisionsföretag ingår i administrationskostnader.

Revisionsföretag

2015

2014

Ernst & Young AB

   

Revisionsuppdrag

2

2

Revision utöver lagstadgat uppdrag

0

0

Skatterådgivning

Övriga tjänster

0

0

Summa

2

2

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt liknande arbetsuppgifter som det ankommer på företagets revisor att utföra. Revision utanför uppdraget avser främst verifiering av hållbarhetsredovisning.