Not 8 — Finansiella intäkter och kostnader

Finansiella intäkter

2015

2014

Intäkter från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar

   

Ränteintäkter från långfristiga fordringar

0

0

Ränteintäkter och värdeförändringar på finansiella placeringar

29

55

Ränteintäkter

   

Ränteintäkter från koncernbolag

0

0

Övriga ränteintäkter

0

2

Summa

29

57

     

Finansiella kostnader

2015

2014

Räntekostnader till koncernbolag

0

Orealiserade värdeförändringar på finansiella placeringar

32

Dröjsmålsräntor

0

0

Övriga räntekostnader

0

1

Summa

32

1