Not 18 — Avsättningar

Långfristiga avsättningar

2015

2014

IB – Avsättning pensionsskuld enligt tryggandelagen

7

7

Årets förändring pensionsskuld – enligt tryggandelagen

-7

IB – Avsättning – ej enligt tryggandelagen

65

84

Årets förändring – ej enligt tryggandelagen

16

-19

Utgående balans, 31 december

81

72

Förpliktelse (+)/tillgång (–)

Långfristig avsättning avser avsättning för pensionsskuld för antastbara delar som inte tryggas av stiftelsen samt till en mindre del av pensionsåtaganden säkerställda genom kapitalförsäkringar. De företagsägda kapitalförsäkringarna ingår i posterna andra långfristiga fordringar och långfristiga avsättningar.

 

Kortfristig avsättning

2015

2014

Ingående balans, 1 januari

4

2

Årets avsättning

2

Avsättningar som tagits i anspråk

-4

Utgående balans, 31 december

0

4

Kostnad för motparts advokatkostnad efter dom i Hovrätten.