Not 22 — Ansvarsförbindelser

MSEK

2015

2014

Ansvarighet till PRI Pensionsgaranti

6

0